Doporučujeme

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel | foto: Praha 6

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

V úterý 20. 1. 2015 se uskutečnilo první setkání radních městské části Praha 6 s občany obvodu Vokovice. Tématem veřejné debaty v budově ZŠ Vokovická byla možná revitalizace vnitrobloku prostoru mezi ulicemi Vokovická a K Červenému vrchu a možnost výstavby nového objektu mateřské školky.
Reklama

Reklama

Za radnici se setkání zúčastnili noví radní Eva Smutná (TOP 09), Milena Hanušová (TOP 09), Martin Polách (ANO Praha 6), Antonín Nechvátal (SZ) a Jan Lacina (STAN). S nimi přišlo diskutovat více než sto zájemců. Mezi nimi byli také obyvatelé tří domů, kterých se možné změny týkající nejvíce. Za SVJ Vokovická 679/10 byl přítomen jeho místopředseda Martin Prajer, za SVJ Vokovická 685/14 pan Kraus. Nechyběla ani ředitelka mateřské školy Vokovická Zuzana Soukopová. Přítomni byli i architekti, kteří podobu nové budovy školky a možných úprav v místě navrhovali, Luboš Pata a Jakub Masák.

Cílem setkání radních bylo sjednocení informací o dosavadních projektech v tomto území, vymezení potřeb čtvrti a definování prostoru pro veřejnou diskuzi. To se ale ukázalo jako velký problém. Jednotný názor a shoda na novou školku a úpravy v místě mezi místními občany, vedením školky, rodiči dětí a dalšími diskutujícími totiž neexistuje.

Dvouhodinová diskuse začala představením projektu nové dvoutřídní školky, možných úprav veřejných prostor v místě a také možnosti vybudovat parkovací dům pro místní a centrum, kde by se mohli lidé potkávat.

Po necelé půlhodině úvodu následovala diskuse. Desítky dotazů a rázné „NE!“ školce od jednoho z diskutujících střídaly reakce maminek a ředitelky školky, které si novou školku přejí. Možné úpravy prostoru nebo vznik komunitního centra přítomní lidé z přilehlých domů odmítali, jiní namítali, že by objekt, kde by se mohli lidé společně scházet, velmi uvítali. Závěr je jasný. Radnice slíbila, že se v nejbližší době pokusí uspořádat anketu mezi místními a najít možnost, jak společně o budoucnosti školky a tohoto prostoru dále diskutovat tak, aby se našlo co možná nejlepší řešení. Další informace k anketě proto budou zveřejněny na webových stránkách Prahy 6 a také na nástěnce MŠ Vokovická.

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Někteří z diskutujících setkání radních již zaslali své reakce

„Pokud by skutečně měla proběhnout anketa, myslím, že bude nutné, aby se „matky ze školky“ nebo „ty matky s dětmi“, na které jsme byly pasovány, ještě trochu zapojily. Rozhovor s lidmi, kteří se staví k celé záležitosti a priori negativně, by asi měli vést ti, kterých se to skutečně týká a vědí, co a proč chtějí. Přimlouvám se ale za to, aby anketa nebo dotazník nebo cokoli, byly formulovány tak, že výstavba provizorní školky je vzhledem k nutnosti zajistit nepřetržitý provoz a řešit otázku nedostatku míst ve školkách neoddiskutovatelná. Základem komunikace by pak bylo vysvětlení a zároveň zjištění, jaké jsou preference ve vztahu k úpravě té budovy v budoucnu. Ty preference potřebujeme znát již nyní, kdy se ta budova plánuje a dá se zajistit, že bude rovnou připravena. A obdobně s rezidenčním parkovacím domem. Ke všemu nejlépe mít příklady, obrázky, atd. Jednoduše, nestavět to tak, že se ptáme na souhlas nebo nesouhlas s výstavbou komunitního centra, jak si to včera obyvatelé okolních domů překládali,” uvedla účastnice setkání Helena Brychová.

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Reakce zúčastněných radních Prahy 6

„Uděláme všechno pro nastavení důvěry mezi obyvateli a jejich radnicí. Naší povinností je analyzovat nedostatky, které stěžují život našich občanů, hledat řešení, a to s nimi průběžně diskutovat. Na úterním setkání byla otevřena tři témata, které je nutno, či možno řešit v rámci jednoho “bloku“. Nedostatek míst v dožívající mateřské školce, nedostatek prostor pro setkávání obyvatel a tím spojené navazování dobrých mezilidských vztahů. Třetím tématem byl problém, který v budoucnu nabere na intenzitě, a to nedostatek prostoru pro rezidentní parkování. Předložená možnost výstavby podzemních garáží se setkala s obavami, či nesouhlasem obyvatel. Pro další diskuzi o možné výstavbě garáží v dohledné době zřídíme datovou schránku,do které budeme ukládat příklady možného architektonického i provozně-technického řešení garáží v daném prostoru,” řekla Eva Smutná (TOP 09), zástupkyně starosty Praha 6 zodpovědná za územní rozvoj a plánování.

„Rádi bychom vyřešili celé území ke spokojenosti všech, kterých se týká. K jednoznačnému záměru výstavby nové školky jsme připojili stavbu dvoutřídního pavilonu školky v místě původních jeslí. Tento podle nás logický krok umožní nepřerušení provozu školky a v budoucnu nabídne možnost komunitního života, který bychom obecně rádi podporovali,” řekl Martin Polách (ANO Praha 6), zástupce starosty Praha 6 odpovědný za strategický rozvoj a veřejný prostor, a dodává: „Naším jediným záměrem je pozvednout kvalitu žití v daném místě a víme, že toto je krok správným směrem. Věřím, že revitalizace a parková úprava celého vnitrobloku je naším společným cílem.”

„Územní a stavební řízení k projektu parku Vokovická bylo přerušeno proto, aby bylo možné řešit celé území ve všech souvislostech a ve spolupráci s veřejností. Současně by bylo vhodné řešit i území čerpací stanice a pás při Evropské, které by bylo možné využít k modelaci terénu, výsadbě izolační zeleně i řešení parkování. Parkhaus/parkovací dům a parkovací záliv u ulice K Červenému vrchu jsou nabídkou vedení městské částí místním obyvatelům, kteří je mohou a nemusí přijmout. Návrhy mateřské školy by měly představovat minimální intervenci do území i vegetace a měly by využívat jámu pro základy stávající školy. Budu usilovat o to, aby všechny parkové úpravy nitrobloku byly navrhovány a realizovany ve spolupráci s místními obyvateli,” řekl po setkání Antonín Nechvátal (SZ), radní Prahy 6 odpovědný za životní prostředí.

„Za nejcennější postřeh ze setkání s občany považuji, že diskuse probíhala kultivovaně a že dostaly argumenty přednost před emocemi,” řekl Jan Lacina (STAN), zástupce starosty Prahy 6 odpovědný za oblast školství.

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Vokovice podle ředitelky mateřské školky novou budovu pro děti potřebují

„Mateřská škola Vokovická je 3třídní heterogenní zařízení s počtem 79 dětí. Od roku 1997 pracuje systémem montessori pedagogiky,” říká Zuzana Soukopová, ředitelka mateřské školy Vokovická a dodává: „Od roku 1988, kdy jsem nastoupila do funkce ředitelky, škola prošla a neustále prochází řadou oprav a úprav většího i menšího charakteru vyžadující nemalé finanční částky, které byly pokryty jak sponzorsky, tak úřadem městské části Praha 6. Vzhledem k tomu, že materiál v celé budově je různého charakteru bez patřičné izolace, dochází k posunu materiálu na různých místech budovy, což se musí neustále opravovat či předělávat. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby bylo přikročeno k vybudování nové moderní školky splňující všechny předepsané hygienické podmínky a normy.”

Ředitelka mateřské školy plně podporuje úsilí městské části Prahy 6 v tom, aby byla v co nejkratším čase postavena nová mateřská škola. Tuto iniciativu podporují i rodiče zdejší mateřské školy, podílející se také na zvelebení školy jak sponzorsky, tak i brigádami, které mateřská škola organizuje.

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Obyvatelé věžáků v blízkosti možné stavby mají obavy

Svoji reakci zaslal také Martin Prajer, místopředseda SVJ Vokovická 679/10, který se debaty rovněž zúčastnil: „Zástupce starosty Ing. arch. Martin Polách zcela jasně prohlásil v rámci svých odpovědí, že vlastníci bytových jednotek dotčených věžových domů budou přizváni jako účastníci stavebního řízení a budou dodrženy stavební předpisy. Dále je nezbytné uvést, že v diskuzi vystupující občané Vokovic mimo dotčenou oblast v rámci svých vystoupení uvedli, že rozumí obavám obyvatel dotčených domů a navrhovali, mimo jiné, aby komunitní centrum vzniklo na jiném místě. Dále je nezbytné uvést, že zástupce starosty Ing. arch. Martin Polák nejprve uvedl, že se bude jednat o budovu (na místě dnešních uzavřených jeslí) bez gastroprovozu a následně argumentoval, že v komunitním centru bude možné se posadit se sousedem na kávu. Je tedy zřejmé, že tyto rozpory musí vzbuzovat oprávněné obavy. V rámci prezentace projektu také nezaznělo ze strany členů Rady MČ Praha 6, jak chtějí případně vzniklé komunitní centrum financovat, a to jak jeho provoz, tak údržbu.”

Následně pan Prajer odkazuje na stanovisko SVJ Vokovická 679/10 Praha 6, které již v roce 2013 bylo zasláno radnici Prahy 6 a bylo projednáno s některými členy rady MČ Praha 6 se třemi hlavními body - výstavba je možná za předpokladu dodržení všech zákonných a technických norem a příslušných vyhlášek upravujících minimální odstup dvou staveb od sebe, a to bez výjimek; bude se jednat o objekt, který nepůjde pronajmout ke komerčním účelům a bude se jednat objekt bez gastroprovozu; využití objektu nebude mít vliv na zvýšení dopravní zátěže ulice Vokovická a přilehlých ulic.

Zatím poslední reakce na setkání přišla od Kristýny Žejglicové: „Dobrý den všem, dovoluji si připojit svůj pohled na problém rekonstrukce školky, respektive výstavby komunitního centra. Žiji v jednom z dotčených 3 věžáků a chci jednoznačně podpořit stanovisko našeho SVJ – společenství vlastníků (viz. dopis p. Prajera poslaný na emailovou adresu školky). Je pochopitelné, že ze stavby centra máme obavy. Radnice evidentně nemá jasnou představu o využití a zajištění provozu této budovy. Její potřeba je dle mého uměle vyvolaná a až teď se hledají důvody její existence. Není vůbec vyloučené, že se po pár měsících provozu ukáže , že budova není využívána, její provoz je neekonomický a bude se opět řešit, co s ní.”

Paní Žejglicová také poukázala na skutečnost, že nikdo neodhadl cenu, kolik by výstavba školy a její následná přestavba stála. Obává se také nepříjemností s výstavbou, se kterými se budou nejbližší obyvatelé potýkat. Na závěr dodala: „V době, kdy z téměř všech volných míst v Praze mizí zeleň a staví se na nich, by myslím, bylo fajn, kdyby to jednou bylo naopak.”

Více informací o setkání ve Vokovicích a prezentaci o projektu nové školky najdete na internetových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz.

Reklama
Reklama

Nejčtenější

Reklama