iDNES.cz

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

  7:00aktualizováno  7:00
V úterý 20. 1. 2015 se uskutečnilo první setkání radních městské části Praha 6 s občany obvodu Vokovice. Tématem veřejné debaty v budově ZŠ Vokovická byla možná revitalizace vnitrobloku prostoru mezi ulicemi Vokovická a K Červenému vrchu a možnost výstavby nového objektu mateřské školky.

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel | foto: Praha 6

Za radnici se setkání zúčastnili noví radní Eva Smutná (TOP 09), Milena Hanušová (TOP 09), Martin Polách (ANO Praha 6), Antonín Nechvátal (SZ) a Jan Lacina (STAN). S nimi přišlo diskutovat více než sto zájemců. Mezi nimi byli také obyvatelé tří domů, kterých se možné změny týkající nejvíce. Za SVJ Vokovická 679/10 byl přítomen jeho místopředseda Martin Prajer, za SVJ Vokovická 685/14 pan Kraus. Nechyběla ani ředitelka mateřské školy Vokovická Zuzana Soukopová. Přítomni byli i architekti, kteří podobu nové budovy školky a možných úprav v místě navrhovali, Luboš Pata a Jakub Masák.

Cílem setkání radních bylo sjednocení informací o dosavadních projektech v tomto území, vymezení potřeb čtvrti a definování prostoru pro veřejnou diskuzi. To se ale ukázalo jako velký problém. Jednotný názor a shoda na novou školku a úpravy v místě mezi místními občany, vedením školky, rodiči dětí a dalšími diskutujícími totiž neexistuje.

Dvouhodinová diskuse začala představením projektu nové dvoutřídní školky, možných úprav veřejných prostor v místě a také možnosti vybudovat parkovací dům pro místní a centrum, kde by se mohli lidé potkávat.

Po necelé půlhodině úvodu následovala diskuse. Desítky dotazů a rázné „NE!“ školce od jednoho z diskutujících střídaly reakce maminek a ředitelky školky, které si novou školku přejí. Možné úpravy prostoru nebo vznik komunitního centra přítomní lidé z přilehlých domů odmítali, jiní namítali, že by objekt, kde by se mohli lidé společně scházet, velmi uvítali. Závěr je jasný. Radnice slíbila, že se v nejbližší době pokusí uspořádat anketu mezi místními a najít možnost, jak společně o budoucnosti školky a tohoto prostoru dále diskutovat tak, aby se našlo co možná nejlepší řešení. Další informace k anketě proto budou zveřejněny na webových stránkách Prahy 6 a také na nástěnce MŠ Vokovická.

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Někteří z diskutujících setkání radních již zaslali své reakce

„Pokud by skutečně měla proběhnout anketa, myslím, že bude nutné, aby se „matky ze školky“ nebo „ty matky s dětmi“, na které jsme byly pasovány, ještě trochu zapojily. Rozhovor s lidmi, kteří se staví k celé záležitosti a priori negativně, by asi měli vést ti, kterých se to skutečně týká a vědí, co a proč chtějí. Přimlouvám se ale za to, aby anketa nebo dotazník nebo cokoli, byly formulovány tak, že výstavba provizorní školky je vzhledem k nutnosti zajistit nepřetržitý provoz a řešit otázku nedostatku míst ve školkách neoddiskutovatelná. Základem komunikace by pak bylo vysvětlení a zároveň zjištění, jaké jsou preference ve vztahu k úpravě té budovy v budoucnu. Ty preference potřebujeme znát již nyní, kdy se ta budova plánuje a dá se zajistit, že bude rovnou připravena. A obdobně s rezidenčním parkovacím domem. Ke všemu nejlépe mít příklady, obrázky, atd. Jednoduše, nestavět to tak, že se ptáme na souhlas nebo nesouhlas s výstavbou komunitního centra, jak si to včera obyvatelé okolních domů překládali,” uvedla účastnice setkání Helena Brychová.

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Reakce zúčastněných radních Prahy 6

„Uděláme všechno pro nastavení důvěry mezi obyvateli a jejich radnicí. Naší povinností je analyzovat nedostatky, které stěžují život našich občanů, hledat řešení, a to s nimi průběžně diskutovat. Na úterním setkání byla otevřena tři témata, které je nutno, či možno řešit v rámci jednoho “bloku“. Nedostatek míst v dožívající mateřské školce, nedostatek prostor pro setkávání obyvatel a tím spojené navazování dobrých mezilidských vztahů. Třetím tématem byl problém, který v budoucnu nabere na intenzitě, a to nedostatek prostoru pro rezidentní parkování. Předložená možnost výstavby podzemních garáží se setkala s obavami, či nesouhlasem obyvatel. Pro další diskuzi o možné výstavbě garáží v dohledné době zřídíme datovou schránku,do které budeme ukládat příklady možného architektonického i provozně-technického řešení garáží v daném prostoru,” řekla Eva Smutná (TOP 09), zástupkyně starosty Praha 6 zodpovědná za územní rozvoj a plánování.

„Rádi bychom vyřešili celé území ke spokojenosti všech, kterých se týká. K jednoznačnému záměru výstavby nové školky jsme připojili stavbu dvoutřídního pavilonu školky v místě původních jeslí. Tento podle nás logický krok umožní nepřerušení provozu školky a v budoucnu nabídne možnost komunitního života, který bychom obecně rádi podporovali,” řekl Martin Polách (ANO Praha 6), zástupce starosty Praha 6 odpovědný za strategický rozvoj a veřejný prostor, a dodává: „Naším jediným záměrem je pozvednout kvalitu žití v daném místě a víme, že toto je krok správným směrem. Věřím, že revitalizace a parková úprava celého vnitrobloku je naším společným cílem.”

„Územní a stavební řízení k projektu parku Vokovická bylo přerušeno proto, aby bylo možné řešit celé území ve všech souvislostech a ve spolupráci s veřejností. Současně by bylo vhodné řešit i území čerpací stanice a pás při Evropské, které by bylo možné využít k modelaci terénu, výsadbě izolační zeleně i řešení parkování. Parkhaus/parkovací dům a parkovací záliv u ulice K Červenému vrchu jsou nabídkou vedení městské částí místním obyvatelům, kteří je mohou a nemusí přijmout. Návrhy mateřské školy by měly představovat minimální intervenci do území i vegetace a měly by využívat jámu pro základy stávající školy. Budu usilovat o to, aby všechny parkové úpravy nitrobloku byly navrhovány a realizovany ve spolupráci s místními obyvateli,” řekl po setkání Antonín Nechvátal (SZ), radní Prahy 6 odpovědný za životní prostředí.

„Za nejcennější postřeh ze setkání s občany považuji, že diskuse probíhala kultivovaně a že dostaly argumenty přednost před emocemi,” řekl Jan Lacina (STAN), zástupce starosty Prahy 6 odpovědný za oblast školství.

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel
Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Vokovice podle ředitelky mateřské školky novou budovu pro děti potřebují

„Mateřská škola Vokovická je 3třídní heterogenní zařízení s počtem 79 dětí. Od roku 1997 pracuje systémem montessori pedagogiky,” říká Zuzana Soukopová, ředitelka mateřské školy Vokovická a dodává: „Od roku 1988, kdy jsem nastoupila do funkce ředitelky, škola prošla a neustále prochází řadou oprav a úprav většího i menšího charakteru vyžadující nemalé finanční částky, které byly pokryty jak sponzorsky, tak úřadem městské části Praha 6. Vzhledem k tomu, že materiál v celé budově je různého charakteru bez patřičné izolace, dochází k posunu materiálu na různých místech budovy, což se musí neustále opravovat či předělávat. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby bylo přikročeno k vybudování nové moderní školky splňující všechny předepsané hygienické podmínky a normy.”

Ředitelka mateřské školy plně podporuje úsilí městské části Prahy 6 v tom, aby byla v co nejkratším čase postavena nová mateřská škola. Tuto iniciativu podporují i rodiče zdejší mateřské školy, podílející se také na zvelebení školy jak sponzorsky, tak i brigádami, které mateřská škola organizuje.

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Vokovice uspořádali setkání radních a obyvatel

Obyvatelé věžáků v blízkosti možné stavby mají obavy

Svoji reakci zaslal také Martin Prajer, místopředseda SVJ Vokovická 679/10, který se debaty rovněž zúčastnil: „Zástupce starosty Ing. arch. Martin Polách zcela jasně prohlásil v rámci svých odpovědí, že vlastníci bytových jednotek dotčených věžových domů budou přizváni jako účastníci stavebního řízení a budou dodrženy stavební předpisy. Dále je nezbytné uvést, že v diskuzi vystupující občané Vokovic mimo dotčenou oblast v rámci svých vystoupení uvedli, že rozumí obavám obyvatel dotčených domů a navrhovali, mimo jiné, aby komunitní centrum vzniklo na jiném místě. Dále je nezbytné uvést, že zástupce starosty Ing. arch. Martin Polák nejprve uvedl, že se bude jednat o budovu (na místě dnešních uzavřených jeslí) bez gastroprovozu a následně argumentoval, že v komunitním centru bude možné se posadit se sousedem na kávu. Je tedy zřejmé, že tyto rozpory musí vzbuzovat oprávněné obavy. V rámci prezentace projektu také nezaznělo ze strany členů Rady MČ Praha 6, jak chtějí případně vzniklé komunitní centrum financovat, a to jak jeho provoz, tak údržbu.”

Následně pan Prajer odkazuje na stanovisko SVJ Vokovická 679/10 Praha 6, které již v roce 2013 bylo zasláno radnici Prahy 6 a bylo projednáno s některými členy rady MČ Praha 6 se třemi hlavními body - výstavba je možná za předpokladu dodržení všech zákonných a technických norem a příslušných vyhlášek upravujících minimální odstup dvou staveb od sebe, a to bez výjimek; bude se jednat o objekt, který nepůjde pronajmout ke komerčním účelům a bude se jednat objekt bez gastroprovozu; využití objektu nebude mít vliv na zvýšení dopravní zátěže ulice Vokovická a přilehlých ulic.

Zatím poslední reakce na setkání přišla od Kristýny Žejglicové: „Dobrý den všem, dovoluji si připojit svůj pohled na problém rekonstrukce školky, respektive výstavby komunitního centra. Žiji v jednom z dotčených 3 věžáků a chci jednoznačně podpořit stanovisko našeho SVJ – společenství vlastníků (viz. dopis p. Prajera poslaný na emailovou adresu školky). Je pochopitelné, že ze stavby centra máme obavy. Radnice evidentně nemá jasnou představu o využití a zajištění provozu této budovy. Její potřeba je dle mého uměle vyvolaná a až teď se hledají důvody její existence. Není vůbec vyloučené, že se po pár měsících provozu ukáže , že budova není využívána, její provoz je neekonomický a bude se opět řešit, co s ní.”

Paní Žejglicová také poukázala na skutečnost, že nikdo neodhadl cenu, kolik by výstavba školy a její následná přestavba stála. Obává se také nepříjemností s výstavbou, se kterými se budou nejbližší obyvatelé potýkat. Na závěr dodala: „V době, kdy z téměř všech volných míst v Praze mizí zeleň a staví se na nich, by myslím, bylo fajn, kdyby to jednou bylo naopak.”

Více informací o setkání ve Vokovicích a prezentaci o projektu nové školky najdete na internetových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz.

Autor:
zpět na článek